Občianske združenie EVITO poskytuje sociálne služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sociálnu službu potrebujú z iných vážnych dôvodov v Zariadení pre seniorov- Penzión Steffi (ďalej len ,,ZpS“).

ZARIADENIE PRE SENIOROV – PENZIÓN STEFFI

Podľa  platnej legislatívy  sú títo klienti  prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len ,,PSS“).

V ZpS sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba s kapacitou pre 32 PSS.

Odkázanosť deklaruje každý PSS rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý v správnom konaní vyhotoví  miestne príslušná obec.

Do zariadenia pre seniorov je možné prijímať seniorov so stupňom odkázanosti IV. až VI.

V našom zariadení pre seniorov pracujú vysoko kvalifikovaní odborníci s bohatými skúsenosťami v oblasti starostlivosti o seniorov, umiestnených v pobytovom zariadení z dôvodu ich ťažkých zdravotných problémov.

Ku dňu 31. 12. 2022 pracovalo v zariadení 19 pracovníkov, z toho bolo 13 odborných pracovníkov, čo predstavuje 68,34 % podiel z celkového počtu zamestnancov.

Zariadenie má vypracované štandardy kvality podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z. , na základe ktorých sa buduje a rozvíja systém vnútorných procesov hodnotenia kvality.

Naše zariadenie spolupracuje s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde plní úlohu výučbového  strediska.