EVITO o. z.

Naše občianske združenie poskytuje sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie  pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek  a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov podľa zákona číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Evito o. z. je  neverejný poskytovateľ sociálnych služieb zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych služieb a   zriaďovateľ zariadenia pre seniorov podľa  §35  zákona o sociálnych službách. 

 

ZpS Penzión Steffi Prúdová 14, 821 05 Bratislava

evito.riaditel@gmail.com

+421 918 957 019

Cieľ a predmet činnosti občianskeho združenia EVITO

Cieľom a predmetom činnosti občianskeho združenia EVITO (ďalej len „občianske združenie“) je najmä ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Stanovami občianskeho združenia (ďalej len „stanovy“) a tiež tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. V tomto smere činnosť občianskeho združenia je zameraná predovšetkým na:

  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v sociálnych zariadeniach,
  • podporu rodín s deťmi,
  • riešenie nepriaznivej životnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, najmä poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek, podporné služby, tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, stretnutí, besied, prezentácií, výstav, seminárov, školení, kurzov, prednášok a zdravotných pobytov, ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.