CENNÍK ZA POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

Klient z Bratislavy

705,- eur mesačne
(platí od 1.4.2023)

Služby pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:

– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
– ubytovanie a stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie
– údržba bielizne a šatstva
– osobné vybavenie

Klient diabetik z Bratislavy

725,- eur mesačne
(platí od 1.4.2023)

Služby pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby:

 – sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
– ubytovanie a diétne stravovanie
– druhá večera pre diabetika
– upratovanie, pranie, žehlenie
– údržba bielizne a šatstva
– osobné vybavenie

Spôsob platenia úhrady za pobytovú sociálnu službu :

Spôsob platenia úhrady za pobytovú sociálnu službu sa riadi podľa dojednania v zmluve o poskytovaní sociálnej služby prevodným príkazom, v hotovosti alebo platobným poukazom.

 Podrobné podmienky platenia za sociálnu službu sú dojednané individuálne v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.