POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 V našom zariadení poskytujeme seniorom nasledovné služby :

  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ubytovanie a stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie,
  • sprostredkovanie zdravotníckych služieb.

Zdravotná starostlivosť v ZpS

V zariadení pôsobí praktický lekár.  Zariadenie má tiež zabezpečených zmluvných lekárov  špecialistov.

 V zariadení pracuje vysokoškolsky vzdelaná zdravotná sestra.

Sociálna terapia

Naše zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne terapie  pre rozvoj kognitívnych schopností, rozvoj pamäte a podobne.

Asistenčné a doplnkové služby

Seniorom poskytujeme  sprievod pri návšteve lekára a nevyhnutných úradných úkonov.

 Zariadenie poskytuje aj doplnkové služby  – kadernícke, manikúra a pedikúra.

 V našom zariadení pre seniorov sa utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Záujmová  činnosť a voľný čas

Sociálni pracovníci a animátori organizujú  voľnočasové aktivity našich klientov.

Ide predovšetkým o individuálne aktivity pre rozvoj kognitívnych psychomotorických schopností..